top of page

Aansprakelijkheid en privacy

Aansprakelijkheid

 

E-mails en nieuwsbrieven

Mijn e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de club stroken.

Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. lndien u per vergissing een mail van mij ontvangt, vraag ik dat te melden en de e-mail te wissen. Voor mijn elektronische nieuwsbrieven gelden dezelfde voorwaarden als voor mijn website.

Website

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Ik kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.

Als ik u de mogelijkheid bied om eigen bijdragen op deze website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. ln elk geval vrijwaart u mij tegen aanspraken van derden.

De op deze website gebruikte foto's zijn eigen foto's of rechtenvrij of foto's die onder Creative Commons vallen of met toestemming gepubliceerd zijn. De op deze site gebruikte videoclips zijn met toestemming gepubliceerd.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na mijn uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4. Links naar websites beheerd door derden

Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Ik controleer deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Ik kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat ik en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat ik de informatie op deze websites goedgekeurd heb.

5. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk. Ik streef ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan ik hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Ik verbind mij ertoe om alle maatregelen te treffen om een optimale veiligheid van de website na te streven maar kan geen garantie geven over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Privacy

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap en informatie die u verstrekt via mijn website of andere contactkanalen.

Verzamelen van persoonsgegevens

Deze website verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens wanneer die uitdrukkelijk worden meegedeeld zoals het inschrijven op een activiteit, de contactname via een contactformulier of e-mail, de deelname aan activiteiten, enquêtes, e.d. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Ik kan uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten kunnen beeldopnamen (foto’s en/of video’s) gemaakt worden die door mij gebruikt kunnen worden op mijn website en op sociale media. Door in te schrijven voor een activiteit geeft u hiervoor uw toestemming.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een tijdig schrijven naar deze website.

 

Website

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, etc.) verzamelen.

Inzage en correctie van gegevens

Deze website zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. U kunt een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, sturen naar het volgende adres:

Herwig Nulens

p/a Koerselsebaan 30

3550 Heusden-Zolder (BE)

e-mail: zie contactformulier

 

Ik bezorg u binnen 30 dagen een antwoord. Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: www.privacycommission.be.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

Deze website gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. deelname aan activiteiten, enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevensbeveiliging

Deze website neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Deze website verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en geheimhouding.

Minderjarigen

Deze website let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Deze website zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen, behalve de gebruikelijke lidmaatschapsgegevens.
Deze website moedigt minderjarigen aan, indien zij deze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan mij door te sturen.

 

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u mij contacteren via één van de contactformulieren op deze website.

Herwig Nulens, 2018

bottom of page